FANDOM


ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm vụ tuần

20/5 ~ 26/5 (JST)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Quay Gacha Friendpoint 30 lần. Saint Quartz Fragmentx3
2. Đánh bại 3 Servant có "Thần tính". Saint Quartz Fragmentx3
3. Đánh bại 15 kẻ địch mang thuộc tính ẩn là "Địa". Saint Quartz Fragmentx3
4. Đánh bại 15 kẻ địch mang thuộc tính ẩn là "Nhân". Saint Quartz Fragmentx3
5. Hoàn thành 5 trận đấu với ít nhất một Assassin trong đội hình. Saint Quartz Fragmentx3
6. Hoàn thành 5 trận đấu với ít nhất một Berserker trong đội hình. Saint Quartz Fragmentx3
7. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên. Saint Quartz Fragmentx3

18 tháng 6 ~ 24 tháng 6 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragment2
2. Đánh bại 3 Servant mang thần tính Saint Quartz Fragment2
3. Đánh bại 6 kẻ địch thuộc trường phái Saber, Archer, hoặc Lancer Saint Quartz Fragment2
4. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Archer Saint Quartz Fragment2
5. Đánh bại 6 Servant thuộc trường phái Rider, Caster, Assassin hoặc Berserker Saint Quartz Fragment2
6. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Rider Saint Quartz Fragment2
7. Hoàn thành 10 quest bất kì Saint Quartz Fragment2

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.