FANDOM


ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm vụ tuần

13/5 ~ 19/5 (JST)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Đánh bại 3 Servant thuộc class Saber, Archer và Lancer. Saint Quartz Fragmentx3
2. Đánh bại 3 Servant thuộc class Rider, Assassin, Caster và Berserker. Saint Quartz Fragmentx3
3. Đánh bại 20 kẻ địch (trừ Servant và một số Boss). Saint Quartz Fragmentx3
4. Đánh bại 40 kẻ địch (trừ Servant và một số Boss). Saint Quartz Fragmentx3
5. Đánh bại 15 kẻ địch mang "Hình người". Saint Quartz Fragmentx3
6. Đánh bại 15 kẻ địch có "Ma tính" (Magical, Oni,v..v..). Saint Quartz Fragmentx3
7. Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên. Saint Quartz Fragmentx3

18 tháng 6 ~ 24 tháng 6 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragment2
2. Đánh bại 3 Servant mang thần tính Saint Quartz Fragment2
3. Đánh bại 6 kẻ địch thuộc trường phái Saber, Archer, hoặc Lancer Saint Quartz Fragment2
4. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Archer Saint Quartz Fragment2
5. Đánh bại 6 Servant thuộc trường phái Rider, Caster, Assassin hoặc Berserker Saint Quartz Fragment2
6. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Rider Saint Quartz Fragment2
7. Hoàn thành 10 quest bất kì Saint Quartz Fragment2