FANDOM


ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm vụ tuần

10/12 ~ 16/12 (JST)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Đánh bại 5 Servant. Saint Quartz Fragmentx3
2. Đánh bại 10 Servant. Saint Quartz Fragmentx3
3. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc các trường phái: Saber, Archer và Lancer (trừ Servant và một số Boss) Saint Quartz Fragmentx3
4. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc các trường phái: Rider, Caster, Assassin và Berserker (trừ Servant và một số Boss) Saint Quartz Fragmentx3
5. Hoàn thành 5 trận với ít nhất 1 Servant thuộc trường phái Lancer trong đội hình. Saint Quartz Fragmentx3
6. Hoàn thành 5 trận với ít nhất 1 Servant thuộc trường phái Rider trong đội hình. Saint Quartz Fragmentx3
7. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ Master. Saint Quartz Fragmentx3

18 tháng 6 ~ 24 tháng 6 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragment2
2. Đánh bại 3 Servant mang thần tính Saint Quartz Fragment2
3. Đánh bại 6 kẻ địch thuộc trường phái Saber, Archer, hoặc Lancer Saint Quartz Fragment2
4. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Archer Saint Quartz Fragment2
5. Đánh bại 6 Servant thuộc trường phái Rider, Caster, Assassin hoặc Berserker Saint Quartz Fragment2
6. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Rider Saint Quartz Fragment2
7. Hoàn thành 10 quest bất kì Saint Quartz Fragment2