(Tạo trang mới với nội dung “[https://fategrandorder.fandom.com/vi/wiki/Master_Week_Mission]”)
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Thẻ: Soạn thảo trực quan
 
Dòng 1: Dòng 1:
  +
Master Mission NA 02/09/2019 -> 08/09/2019
[https://fategrandorder.fandom.com/vi/wiki/Master_Week_Mission]
 
  +
# Kiếm Được 80 Huy Chương Vàng Trong Event Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
  +
# Kiếm Được 80 Huy Chương Bạc Trong Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
  +
# Kiếm Được 80 Huy Chương Đồng Trong Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
  +
# Hoàn Thành 5 Quest Trong Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
  +
# Hoàn Thành 10 Quest Trong Nero Fes(Mở Sau Khi Hoàn Thành Xong Quest đánh 5 lần) https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
  +
# Kiếm Được 200 Crimson Petal (Hoa Hồng) trong Sự Kiện Nero Fes https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2
  +
# Hoàn Thành Tất Cả Các Quest Trên https://vignette.wikia.nocookie.net/fategrandorder/images/e/e1/Saint_Quartz_Fragment.png/revision/latest/scale-to-width-down/45?cb=20180423121856 x2

Bản hiện tại lúc 13:19, ngày 4 tháng 9 năm 2019

Master Mission NA 02/09/2019 -> 08/09/2019

  1. Kiếm Được 80 Huy Chương Vàng Trong Event Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  2. Kiếm Được 80 Huy Chương Bạc Trong Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  3. Kiếm Được 80 Huy Chương Đồng Trong Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  4. Hoàn Thành 5 Quest Trong Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  5. Hoàn Thành 10 Quest Trong Nero Fes(Mở Sau Khi Hoàn Thành Xong Quest đánh 5 lần) 45?cb=20180423121856 x2
  6. Kiếm Được 200 Crimson Petal (Hoa Hồng) trong Sự Kiện Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  7. Hoàn Thành Tất Cả Các Quest Trên 45?cb=20180423121856 x2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.