FANDOM


Busterup
Những Người Bạn Vui Nhộn A
Tăng tính năng thẻ Buster toàn đội trong 3 lượt.
Tăng sát thương Critical toàn đội trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Critdmgup Sát thương Crit + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
PaulBunyanicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.