FANDOM


Nhịp Điệu Atsumori B
Nhận sao mỗi lượt trong 5 lượt.
Hồi HP cho toàn đội mỗi lượt trong 5 lượt.
Npgainturn Sạc thanh NP toàn đội 3% mỗi lượt trong 5 lượt.
Cấp 12345678910
Stargainturn Sao + 56677889910
Hpregen Hồi HP + 300320340360380400420440460500
Thời gian chờ 10 98
Servant sở hữu kĩ năng
NobuSummer
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.