CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Healup.png
Hiệu ứng thường
Tăng lượng HP hồi của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng lượng HP hồi của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

慈しみ深きこと。
傍らに一片の愛を。
Yêu thương sâu đậm.

Một mảnh tình yêu kề bên.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.