FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 09:54, ngày 21 tháng 4 năm 2018ReiSr (tường | đóng góp)‎ . . (403 byte) (+403)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{activeskillpage |servanticons = {{Paracelsus von Hohenheim}} |img = artsup |name = Nguyên Tố |rank = A+ |effect = Tăng tính năng thẻ Arts toàn …”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.