FANDOM


[ Nguyên Liệu Ascension ]
[ Các Item Khác ]

Nguyên liệu nâng cấp Skill được dùng để tăng cấp cho skill của một Servant. Mọi servant cần tất cả ba loại nguyên liệu nâng cấp skill cũng như Crystallized Lore để nâng một skill lên cấp 10. Ruler cần tất cả các nguyên liệu có trong trang này.

Crystallized Lore

Tiếng Nhật Biểu tượng Nhận được từ
伝承結晶 Crystallized lore
Phần thưởng từ Events
Dùng để
Nâng cấp một skill từ cấp 9 lên cấp 10
Cần cho
Mọi Servant

Shining Gem of Swords

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
剣の輝石 Shiningsaber Saber Đồng / Saber Bạc
Cần cho
Mọi SaberRuler

Shining Gem of Bows

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
弓の輝石 Shiningarcher Bronze Archer Enemies / Silver Archer Enemies
Cần cho
Every Archer and Ruler

Shining Gem of Lances

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
槍の輝石 Shininglancer Bronze Lancer Enemies / Silver Lancer Enemies
Cần cho
Every Lancer and Ruler

Shining Gem of Cavalry

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
騎の輝石 Shiningrider Bronze Rider Enemies / Silver Rider Enemies
Cần cho
Every Rider and Ruler

Shining Gem of Spells

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
術の輝石 100px Bronze Caster Enemies / Silver Caster Enemies
Cần cho
Every Caster and Ruler

Shining Gem of Killing

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
殺の輝石 Shiningassassin Bronze Assassin Enemies / Silver Assassin Enemies
Cần cho
Every Assassin and Ruler

Shining Gem of Madness

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
狂の輝石 Shiningberserker Bronze Berserker Enemies / Silver Berserker Enemies
Cần cho
Every Berserker and Ruler

Magic Gem of Swords

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
剣の魔石 Magicsaber Silver Saber Enemies / Gold Saber Enemies
Cần cho
Every Saber and Ruler

Magic Gem of Bows

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
弓の魔石 Magicarcher Silver Archer Enemies / Gold Archer Enemies
Cần cho
Every Archer and Ruler

Magic Gem of Lances

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
槍の魔石 Magiclancer Silver Lancer Enemies / Gold Lancer Enemies
Cần cho
Every Lancer and Ruler

Magic Gem of Cavalry

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
騎の魔石 Magicrider Silver Rider Enemies / Gold Rider Enemies
Cần cho
Every Rider and Ruler

Magic Gem of Spells

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
術の魔石 100px Silver Caster Enemies / Gold Caster Enemies
Cần cho
Every Caster and Ruler

Magic Gem of Killing

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
殺の魔石 Magicassassin Silver Assassin Enemies / Gold Assassin Enemies
Cần cho
Every Assassin and Ruler

Magic Gem of Madness

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
狂の魔石 Magicberserker Silver Berserker Enemies / Gold Berserker Enemies
Cần cho
Every Berserker and Ruler

Secret Gem of Swords

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
剣の秘石 Secretsaber Gold Saber Enemies
Cần cho
Every Saber and Ruler

Secret Gem of Bows

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
弓の秘石 Secretarcher Gold Archer Enemies
Cần cho
Every Archer and Ruler

Secret Gem of Lances

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
槍の秘石 Secretlancer Gold Lancer Enemies
Cần cho
Every Lancer and Ruler

Secret Gem of Cavalry

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
騎の秘石 Secretrider Gold Rider Enemies
Cần cho
Every Rider and Ruler

Secret Gem of Spells

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
術の秘石 100px Gold Caster Enemies
Cần cho
Every Caster and Ruler

Secret Gem of Killing

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
殺の秘石 Secretassassin Gold Assassin Enemies
Cần cho
Every Assassin and Ruler

Secret Gem of Madness

Tiếng Nhật Biểu tượng Rơi ra từ
狂の秘石 Secretberserker Gold Berserker Enemies
Cần cho
Every Berserker and Ruler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.