FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Shieldup
Hiệu ứng thường
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 3%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng phòng thủ của người đeo thêm 5%.

Thông tin chi tiết

堅牢なるもの。
修練は肉体を巌に変える。
Một vật thể vững chắc.
Rèn luyện biến cơ thể thành đá.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wiki Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.