Stun.png
Nghị Quyết Thần Minh (Giả) C++
Làm choáng servant trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster của bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText.png
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stunstatus.png Tỉ lệ choáng + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Busterupstatus.png Buster + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Amakusaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.