FANDOM


Stun
Nghị Quyết Thần Minh A
Có cơ hội gây choáng Servant địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stunstatus Cơ hội choáng + 70%75%80%85%90%95%100%105%110%120%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Jeanneicon

Stun
Nghị Quyết Thần Minh C
Có cơ hội gây choáng Servant địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stunstatus Cơ hội choáng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Amakusaicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.