CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Debuffres.png
Hiệu ứng thường
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng kháng debuff của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

他者にマスターの権限を委譲するための書。
作成には令呪一画を消費する。
Cuốn sách nhượng lại quyền hạn của một Master cho người khác.
Việc tạo ra nó tiêu tốn một lệnh chú.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Debuff Resistance Meditationicon.png Shinjiicon.png Primevalicon.png Partedicon.png Runeicon.png Fategudaicon.png Grandicon.png 75px Thumbnail-Refrain.png Thumbnail-Sprinter.png 75px Celestial Inverted Moon icon.png 75px CE 553.png 581Icon.png Icon CE 0668.png 75px 75px

Thông tin bên lề

  • CE này minh họa Matou Shinji.
  • Giải thích tên CE: Ngụy = giả mạo, Thần = bề tôi, Thư = sách, tài liệu. Ngụy Thần Thư ý chỉ cuốn sách của bề tôi giả mạo.

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.