FANDOM


Dmg up
Ngọt Ngào Của Quỷ A
Tăng sức tấn công của bản thân trong 3 lượt.
Tăng sức tấn công toàn đội ngoại trừ bản thân trong 3 lượt.
Debuffimmune Nhận Miễn nhiễm debuff Charmstatus mê hoặc cho toàn đội ngoại trừ bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Attackup Tấn công + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Attackup Tấn công ngoại trừ bản thân + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S268Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.