FANDOM


NPDrain
Người Kể Chuyện EX
Có cơ hội giảm vạch NP của một kẻ địch đi 1.
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội
giảm NP +
80%82%84%86%88%90%92%94%96%100%
Artsupstatus Arts + 10%12%14%16%18%20%22%24%26%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
CasterofNightlessCity
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.