FANDOM


Damageup
Người Diệt Rồng A++
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch có đặc tính rồng trong 3 lượt.
Defenseup Tăng phòng thủ của bản thân trước kẻ địch có đặc tính rồng thêm 30% trong 3 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương + 50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Busterupstatus Buster + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Siegicon

Damageup
Người Diệt Rồng A
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch có đặc tính rồng trong 3 lượt.
Defenseup Tăng phòng thủ của bản thân trước kẻ địch có đặc tính rồng trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Powerup Sát thương + 50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Siegicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.