FANDOM


NPturn
Người Dệt Vận Mệnh B
Sạc thanh NP của bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Hồi HP của bản thân mỗi lượt trong 3 lượt.
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npgainturn Sạc NP + 5%5.5%6%6.5%7%7.5%8%8.5%9%10%
Hpregen Hồi HP + 5005506006507007508008509001000
Stargainturn Nhận sao + 56677889910
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Valkyrie
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.