Dòng 2: Dòng 2:
 
|servanticons = {{Diarmuid Ua Duibhne}}
 
|servanticons = {{Diarmuid Ua Duibhne}}
 
|img = dmgdown
 
|img = dmgdown
|name = Love Spot
+
|name = Nốt Ruồi Tình Ái
 
|rank = C
 
|rank = C
 
|effect = Giảm tấn công của tất cả kẻ địch là [[Thuộc Tính|Nữ]] trong 1 lượt.
 
|effect = Giảm tấn công của tất cả kẻ địch là [[Thuộc Tính|Nữ]] trong 1 lượt.

Bản hiện tại lúc 14:14, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Dmgdown.png
Nốt Ruồi Tình Ái C
Giảm tấn công của tất cả kẻ địch là Nữ trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackdown.png Tấn công của Nữ - 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Diarmuidicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.