FANDOM


Quickup
Nước Chạy Sao Chổi A+
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
AchillesIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.