FANDOM


Startnp
Multiple Starling EX
Sạc thanh NP bản thân.
Quickupstatus Có 80% tăng 20% tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt.
Artsupstatus Có 80% tăng 20% tính năng thẻ Arts bản thân trong 3 lượt.
Busterupstatus Có 80% tăng 20% tính năng thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
S268Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.