NPDrain.png
Minh Chứng Hữu Nghị C
Có cơ hội giảm vạch NP của một địch đi 1.
Có cơ hội gây choáng lên một địch trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpChargeDrain.png Cơ hội giảm NP + 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 80%
Stunstatus.png Cơ hội gây choáng + 60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 80%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Hectoricon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.