FANDOM


NPDrain
Minh Chứng Hữu Nghị C
Có cơ hội giảm vạch NP của một địch đi 1.
Có cơ hội gây choáng lên một địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain Cơ hội giảm NP + 60%62%64%66%68%70%72%74%76%80%
Stunstatus Cơ hội gây choáng + 60%62%64%66%68%70%72%74%76%80%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Hectoricon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.