FANDOM


NPDrain
Melt Envy EX
Hấp thụ thanh NP của toàn đội ngoại trừ bản thân.
(Lượng NP hấp thụ được từ toàn đội sẽ chuyển hóa thành lượng NP sạc cho Mysterious Alter Ego Λ)
Tăng hút sao bản thân trong 1 lượt.
Tăng sức tấn công bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
NpChargeDrain NpCharge Lượng NP hấp thụ + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Critabsup Hút sao + 300%320%340%360%380%400%420%440%460%500%
Attackup Tấn công + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
S266Icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.