Master Mission NA 02/09/2019 -> 08/09/2019

  1. Kiếm Được 80 Huy Chương Vàng Trong Event Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  2. Kiếm Được 80 Huy Chương Bạc Trong Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  3. Kiếm Được 80 Huy Chương Đồng Trong Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  4. Hoàn Thành 5 Quest Trong Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  5. Hoàn Thành 10 Quest Trong Nero Fes(Mở Sau Khi Hoàn Thành Xong Quest đánh 5 lần) 45?cb=20180423121856 x2
  6. Kiếm Được 200 Crimson Petal (Hoa Hồng) trong Sự Kiện Nero Fes 45?cb=20180423121856 x2
  7. Hoàn Thành Tất Cả Các Quest Trên 45?cb=20180423121856 x2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.