Guts.png
Magus Bất Tử A
Gutsstatus.png Cho một đồng đội nhận trạng thái hồi sinh 1 lần trong 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Tăng sức tấn công của đồng đội đó trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Attackup.png Tấn công + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
NeroSummer.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.