Critdmg.png
Ma Vương A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critdmgup.png Sát thương
chí mạng +
20% 23% 26% 29% 32% 35% 38% 41% 44% 50%
Critabsup.png Hút sao + 300% 330% 360% 390% 420% 450% 480% 510% 540% 600%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Odaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.