FANDOM


Critdmg
Ma Vương A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương
chí mạng +
20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Critabsup Hút sao + 300%330%360%390%420%450%480%510%540%600%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Odaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.