FANDOM


Critdmg
Ma Thuật Rune A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.

Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Resistanceup Kháng debuff + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cucastericon

Critdmg
Ma Thuật Rune B
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.

Tăng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 18%20.7%23.4%26.1%28.8%31.5%34.2%36.9%39.6%45%
Resistanceup Kháng debuff + 18%20.7%23.4%26.1%28.8%31.5%34.2%36.9%39.6%45%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Cuprotoicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.