FANDOM


Alltypeup
Ma Thuật Chiếu Ảnh (Kĩ năng) A
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.UpgradeIconText
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.UpgradeIconText
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 25%26.5%28%29.5%31%32.5%34%35.5%37%40%
Quickupstatus Quick + 25%26.5%28%29.5%31%32.5%34%35.5%37%40%
Busterupstatus Buster + 25%26.5%28%29.5%31%32.5%34%35.5%37%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon

Alltypeup
Ma Thuật Chiếu Ảnh (Kĩ năng) B
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 20%21.5%23%24.5%26%27.5%29%30.5%32%35%
Quickupstatus Quick + 20%21.5%23%24.5%26%27.5%29%30.5%32%35%
Busterupstatus Buster + 20%21.5%23%24.5%26%27.5%29%30.5%32%35%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Kuroicon

Alltypeup
Ma Thuật Chiếu Ảnh (Kĩ năng) C
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Artsupstatus Arts + 15%16.5%18%19.5%21%22.5%24%25.5%27%30%
Quickupstatus Quick + 15%16.5%18%19.5%21%22.5%24%25.5%27%30%
Busterupstatus Buster + 15%16.5%18%19.5%21%22.5%24%25.5%27%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
EmiyaAlterIcon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.