FANDOM


Hiệu ứng

Critdmg
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương chí mạng của người đeo thêm 25%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương chí mạng của người đeo thêm 30%.

Thông tin chi tiết

夜に月あらば湖面に移る真影あり。

姉妹は互いの力を相乗する。

Đêm có trăng, ắt có chân ảnh phản chiếu trên mặt hồ.

Chị em hiệp lực, nhân lên sức mạnh của nhau.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.