Deathchanceup.png
Ma Thuật Ai Cập A
Tăng cơ hội gây đột tử của bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Instapowerup.png Cơ hội đột tử + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png HP hồi + 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 3000
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Nitocrisicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.