FANDOM


Deathchanceup
Ma Thuật Ai Cập A
Tăng cơ hội gây đột tử của bản thân trong 3 lượt.
Hồi HP bản thân.
Cấp 12345678910
Instapowerup Cơ hội đột tử + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
HealEffect HP hồi + 1000120014001600180020002200240026003000
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Nitocrisicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.