<tabber> Hạng B=

Artsup.png
Ma Thuật B
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 24% 25.6% 27.2% 28.8% 30.4% 32% 33.6% 35.2% 36.8% 40%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Fionnicon.png Emiyaassassinicon.png

|-| Rank C=

Artsup.png
Ma Thuật C
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 22% 23.4% 24.8% 26.2% 27.6% 29% 30.4% 31.8% 33.2% 36%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
SiegIcon.png

|-| Hạng C-=

Artsup.png
Ma Thuật C-
Tăng tính năng thẻ Arts bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 21% 22.4% 23.8% 25.2% 26.6% 28% 29.4% 30.8% 32.2% 35%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.