FANDOM


Debuffres
Ma Quái Trời Sinh A++
Tăng kháng debuff tấn công của bản thân trong 3 lượt.

Tăng phòng thủ bản thân trong 3 lượt.

Cấp 12345678910
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Defenseup Phòng thủ + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Asteriosicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.