FANDOM


StarAbsorb
Ma Quái Đọa Thiên A+
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Tăng phòng thủ của bản thân trong 1 lượt.

Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 600%660%720%780%840%900%960%1020%1080%1200%
Defenseup Phòng thủ + 20%22%24%26%28%30%32%34%36%40%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
HessianLoboIcon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.