Shieldbreak.png
Ma Nhãn Thấu Thị D
Invinciblepierce.png Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 1 lượt.
Tăng tính năng thẻ Arts của bản thân trong 1 lượt.
Giảm kháng debuff của một kẻ địch trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Artsupstatus.png Arts + 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% 46% 50%
Resistancedown.png Kháng debuff - 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
AnastasiaIcon.png

Castericon.png

Anastasia Nikolaevna Romanova

5✪


AnastasiaIcon.png
Tên tiếng Nhật
アナスタシア・ニコラエヴナ・ロマノヴァ
ATK HP
1629/10546 2091/14259
ATK lvl 100 HP lvl 100
11544 15621
Thuộc tính ẩn Thuộc tính
Nhân Trung lập ・ Trung dung
Đặc tính: Tác dụng chính của Bảo Khí
Nữ, Hình người, Servant, Yếu thế trước Enuma Elish Gây sát thương lên toàn bộ kẻ địch.
Khóa kĩ năng của chúng trong một lượt.
(Tác dụng phụ) Giảm khả năng phòng thủ của chúng trong 3 lượt
Thẻ mệnh lệnh: QAAAB.png
Loại thẻ Bảo Khí :
Arts.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.