FANDOM


Stun
Ma Nhãn A++
Gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stunstatus Cơ hội gây choáng + 55%60%65%70%75%80%85%90%95%105%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Gorgonicon

Stun
Ma Nhãn A+
Gây choáng một kẻ địch trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Stunstatus Cơ hội gây choáng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Medusaicon

Charm
Ma Nhãn B+
Có cơ hội mê hoặc một kẻ địch là nam trong 1 lượt.
Giảm sức tấn công của kẻ địch đó trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội
mê hoặc +
50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Attackdown Tấn công - 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Suzuka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.