FANDOM


Critdmg
Mắt Tinh Linh A
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 1 lượt.
Invinciblepierce Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 50%5560%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Bản mẫu:Nữ Hoàng của Sheba

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.