FANDOM


Critgem
Mắt Chim Ưng B+
Tăng khả năng tạo sao bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Tăng sát thương chí mạng bản thân trong 3 lượt. UpgradeIconText
Cấp 12345678910
Stargainup Tỉ lệ tạo sao + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Emiyaicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.