FANDOM


Critdmg
Mắt Đánh Giá A
Tăng sát thương chỉ mạng của một đồng đội bất kì trong 3 lượt.
NpCharge Sạc thanh NP đồng đội đó thêm 30%.
Cấp 12345678910
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%23%26%29%32%35%38%41%44%50%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Wavericon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.