FANDOM


Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
聖晶片 Saint Quartz Fragment
Rớt từ
Phần thưởng từ nhiệm vụ
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
Nhiệm Vụ Master
Dùng
Dùng để đổi lấy Saint Quartz trong Xưởng Làm Việc Của Da Vinci. (Tỷ lệ 7 đổi 1)
Saint Quartz nhận được bằng cách này được coi là Saint Quartz free.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.