Tên Tiếng Nhật Icon Mô Tả
聖晶片 Saint Quartz Fragment.png
Rớt từ
[Phần thưởng từ nhiệm vụ]
Địa Điểm [Số lượng] [AP cần]
[Nhiệm Vụ Master hiện tại ]
Dùng
Dùng để đổi lấy Saint Quartz trong Xưởng Làm Việc Của Da Vinci. (Tỷ lệ 7 đổi 1)
Saint Quartz nhận được bằng cách này được coi là Saint Quartz free.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.