FANDOM


Charm
Mĩ Thanh Mê Hoặc A
Có cơ hội mê hoặc một kẻ địch là Nam trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội
mê hoặc +
70%73%76%79%82%85%88%91%94%100%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Euryale Sthenoicon

Charm
Mĩ Thanh Mê Hoặc B
Có cơ hội mê hoặc một kẻ địch là Khác phái trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội
mê hoặc +
60%63%66%69%72%75%78%81%84%90%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Medusalancericon Phantomicon

Charm
Mĩ Thanh Mê Hoặc C
Có cơ hội mê hoặc một kẻ địch là Nam trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Charmstatus Cơ hội
mê hoặc +
50%53%56%59%62%65%68%71%74%80%
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Marieicon Medbicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.