n (Emeraldking127 đã đổi trang Nghệ Thuật Từ Sự Bứt Phá Cuối Cùng thành Mĩ Học Bứt Phá mà không để lại một trang đổi hướng)
 
Dòng 2: Dòng 2:
 
|servanticons = {{Atalanta}}
 
|servanticons = {{Atalanta}}
 
|img = starzoom
 
|img = starzoom
|name = Nghệ Thuật Từ Sự Bứt Phá Cuối Cùng
+
|name = Học Bứt Phá
 
|rank = C
 
|rank = C
|effect = Tăng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
+
|effect = Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|leveleffect = {{Seffect|Starabsup}} Hút sao +
 
|l1 = 500%
 
|l1 = 500%

Bản hiện tại lúc 09:15, ngày 8 tháng 5 năm 2018

Starzoom.png
Mĩ Học Bứt Phá C
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Critabsup.png Hút sao + 500% 550% 600% 650% 700% 750% 800% 850% 900% 1000%
Thời gian chờ 6 5 4
Servant sở hữu kĩ năng
Atalantaicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.