Charm.png
Mùi Rượu Trái Cây A
Charmstatus.png Có 60% cơ hội mê hoặc toàn bộ kẻ địch trong 1 lượt.

Giảm phòng thủ của kẻ địch trong 3 lượt.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Defensedown.png Phòng thủ - 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
ShutenIcon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.