Startnp.png
Món Quà Của Vì Sao B
Sạc thanh NP cho một đồng minh.
Stargainup.png Tăng khả năng tạo sao của đồng minh đó thêm 30% trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 197.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.