FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được thông qua việc tăng Mức độ gắn bó với Chevalier d'Eon lên 10. Nó đã đạt cấp độ tối đa sẵn.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Chevalier d'Eon,
Tăng tính năng thẻ Arts của toàn đội thêm 15% khi Chevalier d'Eon ở trên sân.

Thông tin chi tiết

白百合の女王からシュヴァリエ・デオンへの贈り物。

「あなたが本当に着るべきものを贈ります、
 わたしの素敵な騎士へ」

Món quà mà nữ hoàng hoa bách hợp trắng đã ban cho Chevalier D'Eon.

"Ngươi thật sự nên mặc bộ trang phục này. Ta ban nó cho ngươi, hiệp sĩ xinh đẹp của ta."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.