FANDOM


Guts
Màn Trình Diễn Tiếp Tục A
Nhận hiệu ứng hồi sinh 1 lần trong vòng 5 lượt
GainStars Nhận 8 critical star trong lượt hiện tại.
Cấp 12345678910
Gutsstatus Hồi sinh + 1000 HP1150 HP1300 HP1450 HP1600 HP1750 HP1900 HP2050 HP2200 HP2500 HP
Thời gian chờ 9 87
Servant sở hữu kĩ năng
Elizhallowicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.