Damageup.png
Long Cáo Lệnh Chú EX
Tăng sát thương của bản thân lên kẻ địch có đặc tính Rồng trong 1 lượt.
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powerup.png Sát thương + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
SiegIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.