Londonrelease.png

第四特異点 死界魔霧都市ミストシティ ロンドン ロンディニウムの騎士
Order IV : Thành Phố Tử Giới Ma SươngThành phố chìm trong sương mù : London : Hiệp sĩ Londinium

London lore.png

London(Luân Đôn) là thủ đô của nước Anh và là địa điểm của Tháp Đồng hồ, trụ sở của Hiệp hội pháp sư.
Dị điểm thứ tư được xác định là ở London vào năm 1888.
Dị điểm này được thêm vào 28-12-2015, là chương thứ 4 của cốt truyện chính.

Điều kiện mở khóa: Hoàn thành Okeanos.
Release Date : 28-12-2015


Phần thưởng khi hoàn thành dị điểm :

Servants
Jekyllicon.png Henry Jekyll & Hyde
Mở khóa trong story gacha
Teslaicon.png Nikola Tesla Locked.png
Alterlancericon.png Artoria Pendragon (Lancer Alter) Locked.png
London divider.png
TVCM
London divider.png
AREA MAP
London map.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.