FANDOM


Npdmg
Loạn Thế Kiêu Hùng A
Tăng sát thương NP bản thân trong 1 lượt.
Critabsup Tăng khả năng hút sao của bản thân thêm 3000% trong 1 lượt.
Defensedown Giảm phòng thủ toàn đội trừ bản thân đi 20% trong 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Lubuicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.