Npdmg.png
Loạn Thế Kiêu Hùng A
Tăng sát thương NP bản thân trong 1 lượt.
Critabsup.png Tăng khả năng hút sao của bản thân thêm 3000% trong 1 lượt.
Defensedown.png Giảm phòng thủ toàn đội trừ bản thân đi 20% trong 1 lượt. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nppowerup.png Sát thương NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
Lubuicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.