Debuffres.png
Linh Hồn Kẻ Tử Vì Đạo B+
Tăng kháng debuff tinh thần của bản thân trong 3 lượt.

Hồi HP của bản thân.

Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resistanceup.png Kháng debuff + 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 100%
HealEffect.png Hồi HP + 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 2000
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Georgeicon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.