FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Damageup
Hiệu ứng thường
Tăng sát thương của người đeo thêm 30.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng sát thương của người đeo thêm 50.

Thông tin chi tiết

圓なる鎖。
連なりは留まることを知らず。
Xích kết thành vòng.

Liên kết lại mà chẳng biết điểm dừng.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.