FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 05:19, ngày 11 tháng 2 năm 2018BHx2 (tường | đóng góp)‎ . . (163 byte) (+163)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{ItemBox |jpName=ランサーモニュメント |image=lancer monument |enemy= {{Lancer}}-class Servant |location=[[Tuesday Daily Quests|Spear Training F…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.