FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Artsup
Hiệu ứng thường
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 8%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng tính năng thẻ Arts của người đeo thêm 10%.

Thông tin chi tiết

剣というより矢に近い。

肉体を洗礼し、塵に還す摂理の鍵。

Giống tên hơn là giống kiếm.

Chiếc khoá Quan Phòng rửa tội cho xác thịt, biến nó trở lại cát bụi.


Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thông tin bên lề

Thực hiện

  • Dịch: Nguyễn Phúc Thịnh
  • PR: Âm Châm
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.