FANDOM


StarAbsorb
Labrys Sâu Thẳm C
Tăng khả năng hút sao của bản thân trong 1 lượt.

Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 1 lượt.

Cấp 12345678910
Critabsup Hút sao + 3000%3300%3600%3900%4200%4500%4800%5100%5400%6000%
Busterupstatus Buster + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Asteriosicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.